به گزارش 9 صبح؛ با بخشنامه شماره 261/700 مورخ 1402/06/04 وزارت آموزش و پرورش؛ بازنشستگی بعد از اول مهر فرهنگیان ممنوع شد. 

در این راستا معلماتى که تاریخ بازنشستگی آنها بعد از مورخ 1402/07/01 می باشد، باید استمرار خدمت نمایند.

  در بند ۲ ضوابط و مقررات این بخشنامه آمده است: به منظور جلوگیری از اختلال در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان، انجام ماموریت، انتقال و بازنشستگی کارکنان آموزشی در طول سال تحصیلی، ممنوع است. به نوشته نواندیش،  بررسی درخواست ماموریت و انتقال و بازنشستگی صرفاً در فصل تابستان و تا پایان شهریور ماه صورت می پذیرد.


source
عطر تلخ و خنک مردانه

توسط varzeshikhabari