هنرمندان جبهه مقاومت:کنار مردم نستوه فلسطین هستیم/ هنرمندان به عهد انسانی خود عمل کنند

هنرمندان جبهه مقاومت:کنار مردم نستوه فلسطین هستیم/ هنرمندان به عهد انسانی خود عمل کنند – چهار چرخ خودرو شما

source