با ارزش ترین صنایع بازار سرمایه کدامند؟

به گزارش صدای بورس، بیشترین ارزش بازاری در بورس و فرابورس ایران به‌ترتیب متعلق به محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی، فرآورده‌های نفتی،شرکت‌های چندرشته‌ای، سرمایه‌گذاری‌ها، بانک‌ها، خودرو، محصولات دارویی و بیمه است.

درمجموع بورس و فرابورس گروه محصولات شیمیایی با بیشترین ارزش بازار رادر اختیار دارد و پس از محصولات شیمیایی، گروه فلزات اساسی توانسته رتبه دوم ارزش بازار را به خود اختصاص داده است.

براساس این گزارش، در بین صنایع بورس و فرابورس محصولات شیمیایی بزرگترین صنعت در این بازار ها به شمار می‌رود. به طوری که در شهریورماه سال جاری همانند ماه های گذشته این صنعت دربورس تهران ۲۳.۷۱ درصد و در فرابورس ۲۱.۵۷درصد از ارزش بازاری صنایع را به خود اختصاص داد. همچنین در مجموع بورس و فرابورس(بازار سرمایه ) ۲۳.۲۶ درصد ارزش بازاری صنایع متعلق به این صنعت است که نشان می دهد صنعت محصولات شیمیایی همچنان صدر جدول را در هر دو بازار همانند گذشته حفظ کرده است.

مجموع بازارسرمایه

با ارزش ترین صنایع بازار سرمایه کدامند؟


با ارزش ترین صنایع بازار سرمایه کدامند؟


در مجموع بورس و فرابورس (بازار سرمایه) در شهریور ماه سال جاری صنعت محصولات شیمیایی با ارزش بازاری ۲۱ میلیارد و ۸۷۳ میلیون و ۴۶۸ هزار ریال صدرنشین صنایع است و توانسته ۲۳.۲۶ درصد از ارزش بازاری صنایع را به خود اختصاص داده است .

پس از صنعت محصولات شیمیایی، صنعت فلزات اساسی با ۱۵ میلیاردو ۸۹۱ میلیون و ۷۰۵ هزار ریال دومین جایگاه را در بین صنایع دارد و پس از آن صنعت استخراج کانه‌های فلزی با ارزش بازاری ۷ میلیارد و ۳۹۴ میلیون و ۷۲۹ هزار ریال قرار دارد.

۱۰ صنعت بزرگ بازار سرمایه در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ حدودا ۸۲.۸۹ درصد از کل ارزش صنایع بازار را در بر می گیرند و سایر صنایع بازار تنها ۱۷.۱۱ درصد از ارزش بازاری صنایع را شامل می‌شوند.

بیشترین ارزش بازاری در بورس

با ارزش ترین صنایع بازار سرمایه کدامند؟


با ارزش ترین صنایع بازار سرمایه کدامند؟


صنعت محصولات شیمیایی درشهریور ماه سال ۱۴۰۲ بورس تهران با ۱۷ میلیارد و ۶۵۹ میلیون و۴۰۳ هزار ریال که حدود ۲۳.۷۱ درصد از ارزش بازاری صنایع در بورس را در میان ۱۰ صنعت به خود اختصاص داده . جایگاه بعدی در بین صنایع بورسی به صنعت فلزات اساسی با ۱۸.۵۷درصد، شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی با ۹.۰۳درصد و صنعت استخراج کانه‌های فلزی با ۸.۲۹ درصد تعلق می‌گیرد.

ده صنعت بزرگ بازار سهام در بورس در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ حدودا ۸۶.۸۹ درصد از کل ارزش صنایع بازار را در بر می گیرند و سایر صنایع بازار تنها ۱۳.۱۱ درصد از ارزش بازاری صنایع را شامل می‌شوند.

ده صنعت با بیشترین ارزش بازاری در فرابورس

با ارزش ترین صنایع بازار سرمایه کدامند؟


با ارزش ترین صنایع بازار سرمایه کدامند؟


در شهریورماه سال جاری در بازار فرابورس ایران نیز صنعت محصولات شیمیایی همچنان در صدر قراردارد و توانسته با ۴ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۶۵ هزار ریال، حدود ۲۱.۵۷ درصداز ارزش بازاری صنایع صدر نشین بازار فرابورس ایران باشد.

در حالی که در میان صنایع فرابورس ایران پس از صنعت محصولات شیمیایی،فلزات اساسی ۱۰.۵۵ درصد ، صنعت سرمایه‌گذاری‌ها با ۹.۸۱ درصد و صنعت بیمه و بازنشستگی با ۸.۸۶ درصد از ارزش بازاری صنایع را به خود اختصاص داده اند.

ده صنعت بزرگ بازار سهام در فرابورس ایران نیز درشهریور ماه سال جاری حدودا ۷۷.۶۹درصد از کل ارزش صنایع بازار را به خود اختصاص داده و سایر صنایع بازار تنها ۲۲.۳۱ درصد از ارزش بازاری صنایع را شامل می‌شوند.

source