صفحه اول روزنامه های شنبه 29 مهر 1402

دستگیری قاتلان داریوش مهرجویی و همسرش، برگزاری کنگره دو جزب کارگزاران و عدالت و توسعه از عناوین خبری مطبوعات امروز است.
source

source

source

source