اما و اگر‌های خصوصی سازی خودروسازان

به گزارش صنعت ماشین،

ابوالفضل خلخالی, افزود: خصوصی سازی اگر به صورت صحیح انجام شود، می تواند تاثیر قابل توجهی در مدیریت صنعت خودرو داشته باشد؛ اما اگر این خصوصی سازی به صورت اشتباه انجام شود می تواند ثمرات منفی داشته باشد.

معاون سابق مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت گفت: در کشور های بزرگ دنیا که در بحث خودرو حرف برای گفتن دارند، خودروسازان دولتی هم داریم به طوری که در کشور چین حداقل ۵ خودروساز بزرگ، دولتی هستند.

وی اضافه کرد: در خودروسازان اصلی کشور، مسئله تعارض منافع وجود دارد یعنی دخالت قطعه ساز در خودروسازی؛ اکنون قطعه ساز در هیئت مدیره خودروساز نقش دارد که این تعارض منافع باید مدیریت شود.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروساز چه دولتی و چه خصوصی باشد تا زمانی که این مسئله تعارض منافع حل نشود، چالشی را برطرف نکرده ایم؛ زمانی که این مسئله حل شد، با مدیریت صحیح به سود آوری خواهیم رسید بنابراین فقط خصوصی شدن راهکار حل مسئله نیست.

وی با اشاره به داخلی سازی در صنعت خودرو، افزود: برای افزایش عمق ساخت داخل نیازمند سیاست گذاری صحیح هستیم تا بتوانیم میزان ساخت داخل را در کشور افزایش دهیم. برای اجرایی شدن این موضوع، وزارت صمت که در حوزه صنعت خودرو سیاست گذار اصلی است اخیرا آئین نامه ای منتشر کرده و در آن میزان ساخت داخل محاسبه می شود.

source