گپ و گفت استاندار قزوین با دانشجویان

رنامه‌های بلند مدت و استراتژیک استانداری برای دانشگاه‌های استان، راهکار‌ها برای روستا‌ها، تمهیدات برای باغستان و محیط زیست، نظارت بر بنگاه داری بانک‌ها، توسعه گردشگری از مهم‌ترین پرسش‌های دانشجویان در نشست با استاندار بود.

استاندار در این نشست گفت: طبق تعامل صورت گرفته با فنی حرفه‌ای کشور قرار است دانشگاه فنی حرفه‌ای توسعه یابد.

اعلایی افزود: ارتباط بین صنعت و دانشگاه باید از طریق خود دانشگاه شکل بگیرد و صنایع هم از این موضوع استقبال خواهند کرد.

وی گفت: استان قزوین در مقایسه با رقبا مزیت‌های خوبی دارد که مهمترین مزیت آن موقعیت جغرافیایی است.

استاندار گفت: واحد‌های صنعتی و ظرفیت کشاورزی از دیگر مزیت‌های استان است که پنج درصد درصد از صنعت و اشتغال و غذای کشور را تولید می‌کند.

وی عنوان کرد: چیزی که تا کنون به آن توجه نشده بحث گردشگری استان است که یکی از استان‌های پرآثار تاریخی کشوراست.

استاندار گفت: مدیریت منابع آب یکی از مهم‌ترین مسائل امروز استان است که ۸۸ درصد آب در کشاورزی مصرف می‌شود و باید برای این موضوع برنامه ریزی شود.

وی افزود: بازار آب در استان شکل گرفته تا ارزش افزوده آب مدیریت مصرف آن را در پی داشته باشد.

استاندار گفت: در فضا‌های دانشگاهی از نظر کمی افت شدیدی داریم و از نظرکیفی هم اگر نقد کنیم جامعه دانشگاهی ناراحت می‌شوند، اما سطح علمی با آنچه می‌خواهیم مطابقت ندارد.

اعلایی افزود: برنامه ریزی ما این است تا سه سال آینده جاده‌های روستایی استان که ۷۰۰ کیلومتر احداث و ۸۰۰ کیلومتر احداث خواهیم داشت.

وی گفت: در طارم در حوزه زیتون و گیلاس سرمایه گذاران وارد شده اند تا تولیدات صادراتی این دو محصول را داشته باشیم.

وی عنوان کرد: در حوزه کمربندی و نگهداری باغستان طرح اصلاحی انجام شد تا کمترین آسیب به باغستان برسد و محیط زیست و میراث فرهنگی مجوز دادند و این طرح این مانع قانونی ندارد.

استاندار گفت: تا پایان دولت سیزدهم هم تخت‌های بیمارستانی مناسب سازی و افزایش داده می‌شود و هم سرانه بیمارستانی استان به حد متوسط کشوری می‌رسد.

source