پنج جمله اضافی دربی

بعد از پایان دربی حذفی، فیلم کوتاهی از فرهاد مجیدی منتشر شد که او در آن به سبک معمول کری‌خوانی‌های خودش رو به خبرنگاران می‌گفت: «من به اینها نمی‌بازم.» منظورش…